OBS De Spaarneschool

Kerklaan 37c
2063JK Spaarndam

023-5371720
administratie@spaarneschool.nl

Praktische informatie

Schooltijden en tussenschoolse opvang:
Maandag, dinsdag*, donderdag, vrijdag 8:30-15:00 uur
Woensdag 8:30-12:15 uur
*dinsdag groep 1 t/m 4 8:30-12:15 uur

 

Elke maandag, donderdag en vrijdag is er lunch van 12:00 tot 13:00.
Op dinsdag is dat voor de groepen 5 t/m 8 van 12:15 tot 13:15.
Voor de lunch hebben wij overblijfmedewerkers en vragen wij ook een vergoeding van 1 euro per keer. Bij de start op school ontvangen ouders een overblijf informatiebrief van de leerkracht.
Voor de overblijf kunt u een abonnement afsluiten.

Buitenschoolse opvang

De BSO wordt verzorgd door Hero Kindercentra in een oud fort:
BSO Boezemkade Hero

of bij Sportfever Spaarndam
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsportfever.nl%2Flocatie%2Fbuitenschoolse-opvang-spaarndam%2F&data=05%7C01%7C%7C676051a062014cfca87d08db429ce09d%7C4f4d1bb4aa6443bd95b2e737a955d52d%7C0%7C0%7C638177013791475237%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QBphvOiK2YNu8hVboVruXd7HQhLAO5rz3%2FI1ptki%2Bww%3D&reserved=0

 

Vakantierooster 2022-2023:
Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Pasen 10 april 2023
Meivakantie 22 april t/m 07 mei 2023
Hemelvaart 18 mei en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023

 

Op drie dagen is de school uit om 12.00 uur in 2022-2023:

  • 23 december 2022
  • 7 april 2023
  • 21 juli 2023
Studiedagen 2022-2023:

donderdag 29 september 2022
maandag 7 november 2022
woensdag 8 februari 2023
woensdag 17 mei 2023 (met alle scholen van Spaarnesant)
maandag 26 juni 2023

De complete jaarkalender voor ouders is te vinden op Social schools. Als kinderen starten bij ons op school, ontvangen ouders een inlogcode.

Gymrooster 2022-2023:
Maandag
8:30 – 9:15 uur groep 3
9:15 – 10:00 uur groep 4
10:00 – 10:45 uur groep 5/6
10:45 – 11:30 uur groep 6/7
13:00 – 13.30 uur groep 1/2A
13:30 – 14.00 uur groep 1/2B
14.15 – 15.00 uur groep 8
Woensdag
8:30 – 9:15 uur groep 3
9:15 – 10:00 uur groep 4
10:00 – 10:45 uur groep 5/6
110:45 – 11:30 uur groep 6/7
11:30 – 12:15 uur groep 8

 

Communicatie

Tweewekelijks versturen wij een nieuwsbrief met actuele informatie naar alle ouders.

Wij gebruiken de app van social schools voor communicatie met ouders. Dit is een veilige communicatie omgeving. Via Social schools kan een leerling ook ziekgemeld worden of verlof aangevraagd worden. In de agenda van social schools staan belangrijke data. Deze data zijn voor de gehele school, maar kunnen ook per groep aangegeven worden. Een uitstapje bijvoorbeeld.

Ziek melden

Als uw kind ziek is, horen wij dat graag dezelfde dag voor schooltijd. Wij zouden het heel fijn vinden wanneer u uw kind via social schools ziek meldt. Telefonisch mag ook.
Elke dag worden de absenten in de groep genoteerd. We nemen  contact op met de ouder als het verzuim niet is gemeld.

In de schooladministratie wordt het verzuim centraal opgeslagen, afwezigheid zonder ziekmelding is een ongeoorloofd verzuim.

Verlof

Verlof kan aangevraagd worden via Social schools of middels dit verlofformulier.
Er zijn regels voor het aanvragen van verlof. Deze zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Jarig

Als een leerling jarig is, wordt dat gevierd in de klas. Wij geven de voorkeur aan een verantwoorde traktatie, maar iets kleins te snoepen wordt toegestaan. Lollies en kauwgum zijn niet toegestaan. Ook willen we ouders verzoeken geen cadeautjes toe te voegen aan de traktatie.

Pestprotocol en klachtenregeling

In de schoolgids, die jaarlijks geactualiseerd wordt, staat beschreven hoe wij werken aan een goed pedagogisch klimaat en hoe wij omgaan met pesten.
Tevens staat in de schoolgids vermeld wat de procedure is als u een klacht heeft.

Vrijwillige ouderbijdrage

De oudervereniging van De Spaarneschool verzorgt veel activiteiten: Sinterklaas, kerst, Pasen, excursie, avond vierdaagse, schoolkamp en nog veel meer. Om deze activiteiten te bekostigen vragen zij ouders jaarlijks een bijdrage. De ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op € 45,00 per leerling.
Ouders ontvangen hiervoor een betaalverzoek. Mochten ouders meer willen doneren, dan kan dit ook.
De bijdrage is vrijwillig. Zonder financiën kan de oudervereniging echter niet veel organiseren.
Het rekeningnummer van de oudervereniging is:

NL72RABO0118304712 tnv Oudervereniging Spaarneschool.
Bij betalingen altijd vermelden welke leerling het betreft.

 

Mist u iets? Laat het ons graag even weten