Praktische informatie

Schooljaar 2023 – 2024

Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag* 8:30-15:00 uur
Woensdag 8:30-12:15 uur
*vrijdag groep 1 t/m 4 8:30-12:00 uur

 

Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er lunch van 12:00 tot 13:00 uur.
Voor de lunch hebben wij overblijfmedewerkers en vragen wij ook een vergoeding. Bij de start op school ontvangen ouders een overblijf informatiebrief van de leerkracht.
Voor de overblijf kan er een abonnement worden afgesloten.

Vroege Spaarnevogels

Bij ons op school kunnen de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 7.30 uur gebracht worden. Juf Rachell zal de kinderen dan ontvangen en samen doen zij allerlei leuke activiteiten. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Buitenschoolse opvang

De BSO wordt verzorgd door Hero Kindercentra in een oud fort:
BSO Boezemkade Hero

Sportfever Spaarndam is een sportieve opvang met een breed sportief aanbod
Sportfever Spaarndam

Vakantierooster 2023-2024:
Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 22 december t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2024
Pasen 29 maart & 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 19 juli t/m 3 september 2024

Op 5 december draaien we een continurooster en is de school uit om 14.00 uur.

Op vrijdag 7 juni zijn de kinderen van groep 1/2 vrij.

Studiedagen 2023-2024:

maandag 18 september 2023
maandag 30 oktober en dinsdag 31 oktober 2023
maandag 13 november 2023
vrijdag 19 januari 2024
vrijdag 16 februari 2024
dinsdag 21 mei 2024
woensdag 26 juni 2024

De complete jaarkalender voor ouders is te vinden op Social Schools. Als kinderen starten bij ons op school, ontvangen ouders een inlogcode.

Gymrooster 2023-2024:
Maandag
8:30 – 9:15 uur groep 3
9:15 – 10:00 uur groep 4
10:00 – 10:45 uur groep 5
10:45 – 11:30 uur groep 6/7
13:00 – 13.30 uur groep 1/2A
13:30 – 14.00 uur groep 1/2B
14.15 – 15.00 uur groep 7/8
Woensdag
8:30 – 9:15 uur groep 3
9:15 – 10:00 uur groep 4
10:00 – 10:45 uur groep 5
11:45 – 11:30 uur groep 6/7
11:30 – 12:15 uur groep 7/8

 

Communicatie

Elke drie weken versturen wij een nieuwsbrief met actuele informatie naar alle ouders.

Wij gebruiken de app van Social Schools voor communicatie met ouders. Dit is een veilige communicatie omgeving. Via Social Schools kan een leerling ook ziekgemeld worden of verlof aangevraagd worden. In de agenda van Social Schools staan belangrijke data. Deze data zijn voor de gehele school, maar kunnen ook per groep aangegeven worden. Een uitstapje bijvoorbeeld.

Ziek melden

Als uw kind ziek is, horen wij dat graag dezelfde dag voor schooltijd. Wij zouden het heel fijn vinden wanneer u uw kind via Social Schools ziek meldt. Telefonisch mag ook.
Elke dag worden de absenten in de groep genoteerd. We nemen  contact op met de ouder als het verzuim niet is gemeld.

In de schooladministratie wordt het verzuim centraal opgeslagen, afwezigheid zonder ziekmelding is een ongeoorloofd verzuim.

Verlof

Verlof kan aangevraagd worden middels dit verlofformulier.
Er zijn regels voor het aanvragen van verlof. De regels staan op het formulier en zijn ook te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Jarig

Als een leerling jarig is, wordt dat gevierd in de klas. Wij geven de voorkeur aan een verantwoorde traktatie, maar iets kleins te snoepen wordt toegestaan. Lollies en kauwgum zijn niet toegestaan. Ook willen we ouders verzoeken geen cadeautjes toe te voegen aan de traktatie.

Pestprotocol en klachtenregeling

In de schoolgids, die jaarlijks geactualiseerd wordt, staat beschreven hoe wij werken aan een goed pedagogisch klimaat en hoe wij omgaan met pesten.
Tevens staat in de schoolgids vermeld wat de procedure is als u een klacht heeft.

Vrijwillige ouderbijdrage

De oudervereniging van De Spaarneschool verzorgt veel activiteiten: Sinterklaas, kerst, Pasen, excursie, avond vierdaagse, schoolkamp en nog veel meer. Om deze activiteiten te bekostigen vragen zij ouders jaarlijks een bijdrage. De ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op € 45,00 per leerling.
Ouders ontvangen hiervoor een betaalverzoek. Mochten ouders meer willen doneren, dan kan dit ook.
De bijdrage is vrijwillig. Zonder financiën kan de oudervereniging echter niet veel organiseren.
Het rekeningnummer van de oudervereniging is:

NL72RABO0118304712 tnv Oudervereniging Spaarneschool.
Bij betalingen altijd vermelden welke leerling het betreft.

 

Mist u iets? Laat het ons graag even weten

Wil je kennis maken met onze school?

Meld je aan voor een rondleiding!

Lees verder