Ouders en school

Onze school is een gemeenschap van kinderen, ouders en leerkrachten. We maken samen de school. Ouders en leerkrachten hebben samen één doel voor ogen: een goede en optimale ontwikkeling van het kind. We hechten daarom grote waarde aan een goede communicatie tussen school en ouders: informeren en informatie krijgen.

De Spaarneschool heeft betrokken ouders, die, indien hun werkzaamheden dit toelaten, graag een actieve bijdrage leveren aan de activiteiten van de school.


Ouderinspraak

De Spaarneschool heeft een Medezeggenschapsraad, klassenouders en een oudervereniging. De Medezeggenschapsraad houdt zich met name bezig met de beleidszaken van de school en de klassenouder richt zich op de ondersteuning van de leerkracht(en) van de betreffende groep.

De oudervereniging richt zich op het culturele en sociale aspect, “de sfeer”, over de gehele school. Zij organiseert met het team jaarlijks verschillende activiteiten waarin de samenwerking tussen kinderen, ouders en team centraal staat.

 <p>Samen maken we de school.</p>

Nauw betrokken

Aan het begin van jaar hebben we in alle groepen informatie-avonden. Er zijn drie gespreksrondes in het jaar. Per drie weken versturen we een ouder-nieuwsbrief en leerkrachten informeren de ouders via Social Schools over actuele zaken in de groep.

Ouders zijn ook welkom bij de weeksluiting van hun kind. En natuurlijk staan wij altijd open voor een gesprek als daar behoefte aan is.

Social Schools

De School app van Social Schools maakt communiceren een stuk gemakkelijker. Zo worden ouders direct betrokken bij wat er op school gebeurt. Onze leerkrachten delen snel actuele zaken in de groep, de jaarplanner geeft een duidelijk overzicht van alle bijeenkomsten en gesprekken en ouders kunnen snel inhaken op wat er op school gebeurt.

Reglement, documenten en laatste verslag

Waarover praat de Medezeggenschapsraad?

De MR denkt mee over de ontwikkelingen en beleid van de school. De MR heeft bevoegdheden die in de wet zijn vastgelegd en heeft derhalve ook statuten en een reglement. Het is wettelijk vastgelegd dat de MR instemmings-of adviesrecht heeft over bepaalde onderwerpen.

Beleidsvoorstellen gaan ter instemming of met de vraag naar de mening van de leden naar de MR. Zo kan de MR bijvoorbeeld meepraten over:
• het schoolplan
• schooltijden
• invulling overblijf
• de formatie
• onderwijsprofiel in het kader van passend onderwijs

De MR vergadert zo’n 5 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn ’s avonds, in de school of online.

 

Geïnteresseerd of ideeën?

Als u interesse heeft om onze MR te versterken of meer wilt weten over de MR of een onderwerp heeft wat u graag besproken zou zien in de MR dan kunt u één van de huidige leden aanspreken op school of een mail sturen aan de MR.

Dennis Göetjes

 

Contact met de MR?

Wat is de medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad is een overlegorgaan waarin ouders en leerkrachten, samen met de directie, vergaderen over ‘schoolse zaken’. Op onze school bestaat de MR uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De MR heeft zeer regelmatig contact met de directeur die, in overleg, aanwezig is bij vergaderingen van de MR

Samenstelling van de MR in 23-24

Teamgeleding:
Evelyn Wempe- secretaris MR en leerkracht groep 6/7
Ingrid Meijer – leerkracht groep 1-2 en groep 5

Oudergeleding:
Dennis Göetjes – voorzitter MR en ouder van Jente groep 6/7
Suzanne Nijssen – ouder van Timme groep 6/7 en Diede groep 4

Bestuur en Algemene Leden Vergadering
De OV is een formele vereniging met een dagelijks bestuur, gevormd door Annemarie Kooi (voorzitter), Susanne Vonk (Penningmeester) en Remco Visser (Secretaris). Ieder jaar, aan het begin van het schooljaar, is er een Algemene Leden Vergadering waarin het bestuur het afgelopen jaar evalueert, financiële rapportage doet, de ouderbijdrage vaststelt en vooruit kijkt naar het komende jaar.

Communicatie met de Oudervereniging
Wil je in contact komen met de oudervereniging, dan is er bij het secretariaat een postvakje.

Mail de OV

De Oudervereniging organiseert met het team onder andere onderstaande activiteiten:

  • Sinterklaasviering
  • Kerstviering
  • Paasviering
  • Avondvierdaagse
  • Scholendag Dorpsfeest
  • Sportdag
  • Schoolkamp of Schoolreis
  • Afscheid Groep 8

Daarnaast kan het team, als het om schoolbrede activiteiten gaat, de oudervereniging om hulp vragen bij de organisatie maar ook eventueel om financiële steun. Centraal staat altijd dat het ten goede van de sfeer op school moet komen.